Dịch vụ
 • Ngoại kiểm

  Ngoại kiểm tra là hình thức so sánh liên phòng xét nghiệm để kiểm tra độ chính xác và xác thực (nhấn mạnh trên độ xác thực ) của các phòng xét nghiệm tham gia thông qua một trung tâm hay một đơn vị độc lập có chức năng về kiểm tra chất lượng.

  Chi tiết
 • Tư vấn

  Tư vấn cho các cơ quan nhà nước trong việc quy hoạch mạng lưới, định hướng phát triển và đảm bảo chất lượng cho hệ thống xét nghiệm y học; tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với: xét nghiệm y học, phòng xét nghiệm y học, quy trình xét nghiệm y học và vật liệu, hóa chất xét nghiệm.

  Chi tiết
 • Đào tạo

  Đào tạo, chuyển giao công nghệ kỹ thuật mới trong xét nghiệm y học. Đào tạo, chuyển giao công nghệ quản lý, đảm bảo chất lượng xét nghiệm y học. Tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành quản lý chất lượng xét nghiệm và chuyên ngành xét nghiệm các trình độ đại học, sau đại học theo qui định của pháp luật. Đào tạo liên tục, bồi dưỡng giảng viên và giáo viên, cán bộ chuyên ngành xét nghiệm.

  Chi tiết
 • Tham chiếu

  Phối hợp với các khoa xét nghiệm của các cơ sở y tế trong cả nước để phát triển khoa học quản lý chất lượng xét nghiệm, thực hiện tốt chương trình kiểm chuẩn và đánh giá chất lượng xét nghiệm y học thường xuyên liên tục để nâng cao chất lượng xét nghiệm và phát triển thành chuyên ngành quản lý chất lượng xét nghiệm hiện đại, khoa học và đại chúng.

  Chi tiết

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trả lờiQCC Hỗ trợQCC Hỗ trợ

Đăng nhập hệ thống Email

Quản lý email

Liên kết website

dt2
Lượt truy cập: 69,466
Đang truy cập: 1