CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM NĂM 2021

CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM NĂM 2021
Thời gian thực hiện
           Thời gian thực hiện một chu kì Chương trình ngoại kiểm là 12 tháng
                                           
1. CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM HUYẾT HỌC - RQ9140
Quy cách đóng gói: 12 lọ mẫu  x 2ml/lọ
Tần suất phân tích mẫu: Hàng tháng
Thông số phân tích: 11 thông số, bao gồm:
Haemoglobin (Hb)                                                   Red Blood Cell Count (RBC)
Haematocrit (HCT)                                                  Total White Blood Cell Count (WBC)
Mean Cell Volume (MCV)                                      Mean Platelet Volume (MPV)
Mean Cell Haemoglobin (MCH)                            Plateletcrit (PCT)
Platelets (PLT)                                                         Red Cell Dist. Width (RDW)
Mean Cell Haemoglobin Concentration (MCHC)     

2. CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM ĐỊNH NHÓM MÁU – VNQAS02
             Quy cách đóng gói: 24 lọ mẫu x 1,5 ml/lọ (12 lọ mẫu  hồng cầu  và 12 lọ mẫu huyết thanh cần xác định nhóm máu hệ ABO và Rh(D)).
              Tần suất phân tích mẫu: 4 lần/ 1 năm, 6 mẫu/1 lần
              Thông số phân tích: 02 thông số, bao gồm
Xác định nhóm máu hệ ABO
Xác định nhóm máu hệ Rh(D)

3. CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM ĐÔNG MÁU RÚT GỌN - RQ9135A
Quy cách  đóng gói: 12 lọ mẫu  x 1 ml/lọ
Tần suất chạy mẫu: Hàng tháng
Thông số phân tích: 5 thông  số, bao gồm :          
Antithrombin III                                     PT
APTT                                                      TT
Fibrinogen
                                                                                                                                                                     
4. CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM ĐÔNG MÁU TOÀN PHẦN - RQ9135B
Qui cách  đóng gói: 12 lọ mẫu x 1 ml/lọ
Tần suất chạy mẫu: Hàng tháng
Thông số phân tích: 17 thông số, bao gồm :
Antithrombin III                                                                                                                                                                       
Fibrinogen   
aPTT
PT                                                                            
TT
Factor II                                                                                                                                                                                  Factor V
Factor VII                                                              
Factor VIII
Factor IX                                                                                                                                                                                  Factor X
Factor XI                                                                 
Factor XII                                                                                                                    \
Protein C
Protein S                                                                                                                                                                                  Plasminogen
D-Dimer (pilot)
 
5. CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM MÁU LẮNG – RQ9163
Quy cách đóng gói: 8 lọ mẫu x 4.5mL/lọ
Tần suất phân tích mẫu: 4 lần/năm; 2 mẫu/1 lần
Thông số phân tích: 1 thông số, bao gồm: ESR

6. CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM HÓA SINH - RQ9128Quy cách đóng gói: 12 lọ mẫu  x 5 ml/lọ
Tần suất phân tích mẫu: Hàng tháng
            Các thông số phân tích: 56 thông số, bao gồm:
ACE                                                CK, toàn phần                               Magnesium
Acid phosphatase, prostatic         Copper (Đồng)                              NEFA
Acid phosphatase, toàn phần       Creatinine                                      Non-HDLCholesterol
Albumin                                         D-3-hydroxybutyrate                   Osmolality
ALP                                                EGFR                                              Phosphate, vô cơ
ALT (GPT)                                    Fructosamine                                Potassium (Kali)
Amylase, tụy                                 Free T3 (tự do)                              Protein, toàn phần
Amylase, toàn phần                      Free T4 (tự do)                              PSA, toàn phần
AST (GOT)                                   Gamma GT                                    Sodium (Natri)
Bicarbonate                                   GLDH                                             TIBC
Bile acids (Acid mật)                   Glucose                                          T3 (toàn phần)
Bilirubin, trực tiếp                        HBDH                                            T4 (toàn phần)
Bilirubin, toàn phần                     HDL-Cholesterol                          Triglycerides
Calcium, ionised                           Iron (Sắt)                                       TSH
Calcium, toàn phần                      Lactate                                           UIBC
Calcium, gián tiếp                        LD (LDH)                                      Urea
Chloride                                         LDL-Cholesterol                                  Uric acid
Cholinestease                                Lipase                                            Zinc (Kẽm)
Cholesterol                                    Lithium                                                                                                                                                                                                                                                                   
7. CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM MIỄN DỊCH – RQ9130             Quy cách  đóng gói: 12 lọ mẫu x 5 ml/lọ
   Tần suất chạy mẫu: Hàng tháng
             Thông số  phân tích: 55 thông số, bao gồm:
                      1-25-OH-Vitamin D                     Estriol, Total                                 Progesterone
25-OH-Vitamin D                         Ethosuximide                                Prolactin
17-OH-progesterone                    Ferritin                                           PSA
ACTH (Pilot)                                Folate                                             PSA, Free
AFP                                                 Free T3                                           Salicylate
Aldosterone Free T4                     Sex Hormone Binding
Amikacin                                       Free testosterone                          Globulin
Androstenedione                          FSH                                                 T3
ß-2-microglobulin                        GH                                                  T4
C-peptide                                       Gentamicin                                    Testosterone
CA125                                            hCG                                                Theophylline
CA15-3                                          IgE                                                  Thyroglobulin
CA19-9                                          Insulin                                            Tobramycin
Carbamazepine                             LH                                                   TSH
CEA                                                Oestradiol                                      Valproic acid
Cortisol                                          Paracetamol                                  Vancomycin
DHEA, Unconjugated                 Parathyroid Hormone                  Vitamin B12
DHEA-S                                         Phenytoin
Digoxin                                          Primidone         
   
8. CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM HbA1C – RQ9129

Quy cách đóng gói: 12 lọ mẫu x 0.5ml/lọ
Tần số phân tích: Hàng tháng
            Thông số phân tích: 2 thông số, bao gồm:
                                    % HbA1C
                                    HbA1C, toàn phần

9. CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM SÀNG LỌC TRƯỚC SINH - RQ9137
Quy cách  đóng gói: 12 lọ mẫu x 1 ml/lọ
Tần suất phân tích mẫu: Hàng tháng
Thông số phân tích: 6 thông số, bao gồm :
AFP                                                                             hCG, free beta
hCG, total                                                                  Inhibin A
PAPP-A                                                                      Unconjugated Oestriol
 
10. CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM TIM MẠCH – RQ9136

Quy cách đóng gói: 12 lọ mẫu x 3ml/lọ
Tần số phân tích: Hàng tháng
Thông số phân tích: 9 thông số, bao gồm:
                       
CK- MB mass                                                           Homocysteine
NT-proBNP                                                               D-Dimer
hsCRP                                                                         Troponin I
Digoxin                                                                      Troponin T
Myoglobin                       
 
11.CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM NƯỚC TIỂU ĐỊNH TÍNH - RQ9138

Quy cách: 6 lọ mẫu x 12 ml/lọ
Tần số phân tích mẫu: 2 tháng /1 mẫu
Thông số phân tích: 14 thông số, bao gồm:
Albumin                                                                     Leukocytes
Bilirubin                                                                    Nitrite
Blood                                                                         pH
Creatinine                                                                  Protein
Galactose                                                                   Ketones
Glucose                                                                      Specific Gravity       
hCG                                                                            Urobilinogen

12. CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM NƯỚC TIỂU ĐỊNH LƯỢNG CƠ BẢN – RQ9115
Quy cách đóng gói: 24 lọ mẫu x 10 ml/lọ
          Tần suất phân tích mẫu: 2 tuần/lần, mỗi lần 1 mẫu
          Thông số phân tích: 21 thông số, bao gồm:
Albumin/Microalbumin Creatinin Kali
Albumin/Creatinin Ration Dopamine Osmolality
Amylase Epinephrine Phosphate, inorganic
Calcium Glucose Protein, toàn phần
Chloride Magie Natri
Đồng Norepinephrine Ure
Cortisol Normetanephrine Uric acid
     

13. CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM NƯỚC TIỂU ĐỊNH LƯỢNG TOÀN PHẦN – RQ9115
Quy cách đóng gói: 48 lọ mẫu x 10 ml/lọ
           Tần suất phân tích mẫu: 2 tuần/lần, mỗi lần 2 mẫu
           Thông số phân tích: 25 thông số, bao gồm:
Albumin/Microalbumin Epinephrine Kali
Albumin/Creatinin Ration Glucose Protein, toàn phần
Amylase Magie Natri
Calcium Metanephrine Ure
Chloride Norepinephrine Uric acid
Đồng Normetanephrine VMA (Vanillylmandelic Acid)
Cortisol Osmolality 5-HIAA (5-Hydroxyindole Acetic Acid)
Creatinin Oxalate  
Dopamine Phosphate, inorganic  
            
14. CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM KHÍ MÁU – RQ9134
          Quy cách  đóng gói: 12 lọ mẫu x 1.8 ml/lọ
Tần suất phân tích mẫu: Hàng tháng
Thông số phân tích: 10 thông số, bao gồm :
Ca++ Cl-
Glucose K+
Lactate Na+
pCO2 pH
pO2 tCO2
 
15. CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM VI SINH – VNQAS01
Số lượng mẫu và quy cách đóng gói: 24 mẫu (8 mẫu tiêu bản cần xác định, 8 mẫu cần xác định định danh vi khuẩn, 8 mẫu cần xác định kháng sinh đồ)
Tần suất phân tích mẫu: 4 lần/ 1 năm, 6 mẫu/lần
Thông số phân tích: 03 thông số, bao gồm:
Nhuộm soi vi khuẩn
Nuôi cấy và định danh vi khuẩn
Kháng sinh đồ
 
16. CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM HUYẾT THANH HỌC (VIÊM GAN, HIV, CMV) – RQ9151
Quy cách đóng gói: 20 lọ mẫu x 1.8 ml/lọ
Tần suất phân tích mẫu: 4 lần/ 1 năm, 5 mẫu/1 lần.
              Thông số phân tích: 10 thông số, bao gồm
Anti CMV (total)
Anti – HBc
HBsAg
Anti – HCV
Anti-HIV 1
Anti-HIV2
Anti-HIV 1&2 (combined)
Anti-HTLV I
Anti-HTLV II
Anti-HTLV I&II

 
17. CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM GIANG MAI – RQ9154         
Quy cách đóng gói: 12 lọ mẫu x 1ml/lọ
Tần suất phân tích mẫu: 4 lần/ 1 năm, 3 mẫu/1 lần.
           Thông số phân tích: 1 thông số (6 phương pháp)
                 Syphilis (FTA-Abs, immunoassay, RPR, VDRL, TPHA, Rapid Test)

18. CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM HBV-DNA
Quy cách đóng gói: 6 lọ mẫu x 1ml/lọ
Tần suất phân tích mẫu: 2 lần/ 1 năm, 3 lọ mẫu/1 lần.
           Thông số phân tích: 1 thông số
            Đo tải lượng virus viêm gan B (HBV-DNA)

02435747248