Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm – Trường Đại học Y Hà Nội

I. Chức năng

Trung tâm là một tổ chức đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực xét nghiệm y học, có chức năng thực hiện thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận chất lượng xét nghiệm y học của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Trung tâm được phân công theo quy định của pháp luật; thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, chỉ đạo tuyến về lĩnh vực bảo đảm chất lượng xét nghiệm y học; tham gia tư vấn chuyên môn cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức, cá nhân về lĩnh vực bảo đảm và nâng cao chất lượng xét nghiệm y học, góp phần nâng cao chất lượng xét nghiệm và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

II. Nhiệm vụ

1. Thực hiện công tác kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học

 • Tham gia xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia về bảo đảm chất lượng xét nghiệm y học và phòng xét nghiệm y học; xây dựng quy hoạch mạng lưới và định hướng duy trì, phát triển, bảo đảm chất lượng cho hệ thống xét nghiệm của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm quy trình xét nghiệm y học, vật tư và hóa chất xét nghiệm,…).
 • Thực hiện các xét nghiệm tham chiếu về các thông số xét nghiệm thuộc các chuyên ngành: Hóa sinh, Miễn dịch, Huyết học, Đông máu, Vi sinh, Ký sinh trùng, Sinh học phân tử, Tế bào học, Giải phẫu bệnh … khi có yêu cầu của các phòng xét nghiệm y học hoặc của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Đề xuất, tham gia xây dựng hệ thống phòng xét nghiệm y học tham chiếu thuộc các chuyên ngành: Hóa sinh, Miễn dịch, Huyết học, Đông máu, Vi sinh, Ký sinh trùng, Sinh học phân tử, Tế bào học, Giải phẫu bệnh… trên địa bàn Trung tâm được phân công.
 • Tổ chức thực hiện các chương trình ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm y học của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa bàn Trung tâm được phân công và cấp chứng nhận tham gia chương trình ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm y học theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kiểm định, đánh giá sự phù hợp và chứng nhận chất lượng cho các xét nghiệm y học và phòng xét nghiệm y học của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa bàn Trung tâm được phân công theo đúng quy định của pháp luật khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền cho phép.
 • Xây dựng kế hoạch và định kỳ thực hiện việc giám sát, kiểm tra sự thi hành và duy trì các quy định về bảo đảm chất lượng xét nghiệm y học của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Trung tâm được phân công.

2. Đào tạo

 • Đào tạo, đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật mới trong lĩnh vực xét nghiệm y học và khoa học về quản lý, bảo đảm chất lượng xét nghiệm y học cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 
 • Tham gia đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học về chuyên ngành bảo đảm chất lượng xét nghiệm y học và chuyên ngành xét nghiệm y học tại các cơ sở đào tạo của ngành Y tế theo quy định của pháp luật và được cấp có thẩm quyền cho phép.

3. Nghiên cứu khoa học

 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ xét nghiệm mới trong y học và trong quản lý, bảo đảm chất lượng xét nghiệm và phòng xét nghiệm y học. Nghiên cứu sản xuất vật liệu chuẩn sử dụng trong các xét nghiệm y học và kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học.
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo về bảo đảm chất lượng xét nghiệm y học và quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y học. 
 • Thực hiện các hoạt động hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng kỹ thuật mới trong bảo đảm chất lượng xét nghiệm y học và phòng xét nghiệm y học; trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trong kiểm định, đánh giá, thừa nhận quả xét nghiệm giữa các phòng xét nghiệm y học của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Chỉ đạo tuyến

 • Làm đầu mối tư vấn giúp Bộ Y tế chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ và phát triển hệ thống mạng lưới xét nghiệm y học của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và hệ thống bảo đảm chất lượng xét nghiệm y học trên phạm vi toàn quốc.
 • Chủ trì phối hợp với các Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học khác trong hoạt động bảo đảm chất lượng phòng xét nghiệm y học và đào tạo cán bộ, viên chức của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc về đảm bảo chất lượng xét nghiệm y học.
 • Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng phòng xét nghiệm trên toàn quốc với cơ quan cấp trên định kỳ hoặc khi được yêu cầu.

5. Triển khai các dịch vụ

 • Tổ chức triển khai các dịch vụ xét nghiệm y học cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật.
 • Thực hiện dịch vụ tư vấn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nhu cầu trong việc xây dựng quy chế, quy trình chuyên môn về thiết lập hệ thống quản lý chất lượng cho các phòng xét nghiệm y học và về thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm y học mới.

6. Các nhiệm vụ khác

 • Xây dựng Trung tâm trở thành tổ chức thành viên của mạng lưới bảo đảm chất lượng xét nghiệm y học trong khu vực và trên thế giới; chuẩn hóa các hoạt động của Trung tâm đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế phù hợp.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng xét nghiệm y học. Phát triển thư viện điện tử, trang website để kết nối các khoa/phòng xét nghiệm y học trong cả nước, tạo thành mạng lưới phục vụ việc kiểm soát và nâng cao chất lượng xét nghiệm y học.
 • Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực của Trung tâm và thực hiện các hoạt động khác theo phân công của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội và của Bộ trưởng Bộ Y tế