Nghiên cứu khoa học

Bài báo khoa học

1. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT MẪU NGOẠI KIỂM NHUỘM SOI, ĐỊNH DANH VÀ KHÁNG NẤM ĐỒ CHO CÁC LOẠI NẤM MEN

Vũ Thị Bích Hồng, Nguyễn Xuân Đạt, Nguyễn Thúy Hà, Phan Văn Hiếu

4. Nghiên cứu sản xuất mẫu ngoại kiểm huyết thanh học HBsAg và ANTI – HCV

Phạm Thị Hương Trang, PGS.TS. Đặng Thị Ngọc Dung, Nguyễn Trần Phương, Đặng Quang Huy