Các khóa học đào tạo liên tục dự kiến

Tài liệu

Kỹ thuật xét nghiệm định nhóm máu và Kiểm soát chất lượng - Khóa : 06/07/2023 - 07/07/2023

Tài liệu

Kiểm soát chất lượng trong một số xét nghiệm Vi sinh - Khóa : 16/08/2023 - 18/08/2023

Tài liệu

Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm theo Bộ tiêu chí 2429 do Bộ Y tế ban hành - Khóa : 18/09/2023 - 22/09/2023

Tài liệu

Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm theo Bộ tiêu chí 2429 do Bộ Y tế ban hành - Khóa : 16/10/2023 - 20/10/2023

Tài liệu

Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học do Bộ Y tế ban hành - Khóa : 13/09/2023 - 15/09/2023

Tài liệu

Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học do Bộ Y tế ban hành - Khóa : 04/10/2023 - 06/10/2023

Tài liệu

An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm - Khóa : 04/04/2023 - 07/04/2023

Tài liệu

An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm - Khóa : 09/05/2023 - 12/05/2023

Tài liệu

An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm - Khóa : 10/07/2023 - 13/07/2023

Tài liệu

Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học - Khóa : 29/05/2023 - 02/06/2023

Tài liệu

Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học - Khóa : 17/07/2023 - 21/07/2023

Tài liệu

Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm - Khóa : 10/04/2023 - 14/04/2023

Tài liệu

Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm - Khóa : 07/08/2023 - 11/08/2023

Tài liệu

Thẩm định, xác nhận phương pháp cho xét nghiệm y học - Khóa : 18/04/2023 - 21/04/2023

Tài liệu

Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm - Trực tuyến - Khóa : 20/03/2023 - 24/03/2023

Tài liệu

Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm - Trực tuyến - Khóa : 05/06/2023 - 09/06/2023

Tài liệu

Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm - Trực tuyến - Khóa : 24/07/2023 - 28/07/2023

Tài liệu

Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học - Trực tuyến - Khóa : 06/03/2023 - 10/03/2023

Tài liệu

Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học - Trực tuyến - Khóa : 24/04/2023 - 28/04/2023

Tài liệu

Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học - Trực tuyến - Khóa : 26/06/2023 - 30/06/2023

Tài liệu

Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm theo Bộ tiêu chí 2429 do Bộ Y tế ban hành - Khóa : 14/08/2023 - 18/08/2023

Tài liệu

An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm - Trực tuyến - Ngoài giờ hành chính - Khóa : 13/03/2023 - 20/03/2023

Tài liệu

An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm - Trực tuyến - Ngoài giờ hành chính - Khóa : 17/04/2023 - 24/04/2023

Tài liệu

An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm - Trực tuyến - Ngoài giờ hành chính - Khóa : 15/05/2023 - 22/05/2023

Tài liệu

An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm - Trực tuyến - Ngoài giờ hành chính - Khóa : 03/07/2023 - 10/07/2023

Tài liệu

Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học do Bộ Y tế ban hành - Khóa : 03/04/2023 - 05/04/2023

Tài liệu

Thẩm định, xác nhận phương pháp cho xét nghiệm y học - Trực tuyến trong giờ hành chính - Khóa : 21/11/2023 - 24/11/2023

Tài liệu

An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm - Trực tuyến - Ngoài giờ hành chính - Khóa : 25/09/2023 - 02/10/2023

Tài liệu

An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm - Trực tuyến - Ngoài giờ hành chính - Khóa : 09/10/2023 - 16/10/2023

Tài liệu

An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm - Trực tuyến - Ngoài giờ hành chính - Khóa : 30/10/2023 - 06/11/2023

Tài liệu

An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm - Trực tuyến - Ngoài giờ hành chính - Khóa : 27/11/2023 - 04/12/2023

Tài liệu

Lựa chọn quy luật QC trong phòng xét nghiệm y học - Trực tuyến ngoài giờ hành chính - Khóa : 21/11/2023 - 24/11/2023

Tài liệu

Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm - Trực tuyến - Khóa : 11/09/2023 - 22/09/2023

Tài liệu

Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm theo Bộ tiêu chí 2429 do Bộ Y tế ban hành - Trực tuyến ngoài giờ hành chính - Khóa : 09/10/2023 - 13/10/2023

Tài liệu

Thiết lập giới hạn nội kiểm - Trực tuyến ngoài giờ hành chính - Khóa : 07/09/2023 - 08/09/2023

Tài liệu

Nội kiểm chất lượng xét nghiệm - Trực tuyến ngoài giờ hành chính - Khóa : 17/10/2023 - 26/10/2023

Tài liệu

Nội kiểm chất lượng xét nghiệm - Trực tuyến ngoài giờ hành chính - Khóa : 05/12/2023 - 14/12/2023

Tài liệu

Nội kiểm chất lượng xét nghiệm - Trực tuyến - Các buổi chiều - Khóa : 13/03/2024 - 22/03/2024

Tài liệu

An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm - Khóa Trực tuyến: 20-22/5/2024, Trực tiếp: 23/5/2024: 20/05/2024 - 23/05/2024

Tài liệu

An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm - Khóa Trực tuyến: 12-14/08/2024, Trực tiếp: 15/08/2024: 12/08/2024 - 15/08/2024

Tài liệu

An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm - Khóa Trực tuyến: 9-11/9/2024, Trực tiếp: 12/9/2024: 09/09/2024 - 12/09/2024

Tài liệu

An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm - Khóa Trực tuyến: 28-30/10/2024, Trực tiếp: 31/10/2024: 28/10/2024 - 31/10/2024

Tài liệu

Nội kiểm chất lượng xét nghiệm - Khóa Trực tuyến: 27-29/05/2024, Trực tiếp: 30/05/2024: 27/05/2024 - 30/05/2024

Tài liệu

Nội kiểm chất lượng xét nghiệm - Khóa Trực tuyến: 15-17/07/2024, Trực tiếp: 18/07/2024: 15/07/2024 - 18/07/2024

Tài liệu

Nội kiểm chất lượng xét nghiệm - Khóa Trực tuyến: 23-25/9/2024, Trực tiếp: 26/09/2024: 23/09/2024 - 26/09/2024

Tài liệu

Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm - Khóa Trực tuyến: 14-17/10/2024, Trực tiếp: 18/10/2024: 14/10/2024 - 18/10/2024

Tài liệu

Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm - Khóa Trực tuyến: 08-11/07/2024, Trực tiếp: 12/07/2024: 08/07/2024 - 12/07/2024

Tài liệu

Kỹ thuật xét nghiệm định nhóm máu và Kiểm soát chất lượng - Khóa : 14/05/2024 - 15/05/2024

Tài liệu

Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm theo Bộ tiêu chí 2429 do Bộ Y tế ban hành - Khóa Trực tuyến: 7-8/10/2024, Trực tiếp: 9/10/2024: 07/10/2024 - 09/10/2024

Tài liệu

Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học do Bộ Y tế ban hành - Khóa Trực tuyến: 7-8/8/2024, Trực tiếp: 9/8/2024: 07/08/2024 - 09/08/2024

Tài liệu

Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học do Bộ Y tế ban hành - Khóa Trực tuyến: 18-19/9/2024, Trực tiếp: 20/09/2024: 18/09/2024 - 20/09/2024

Tài liệu

Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y học - Khóa Trực tuyến: 13-14/11/2024, Trực tiếp: 15/11/2024: 13/11/2024 - 15/11/2024

Tài liệu

Thiết lập giới hạn nội kiểm - Khóa : 28/08/2024 - 28/08/2024

Tài liệu

Lựa chọn quy luật QC trong phòng xét nghiệm - Khóa : 01/10/2024 - 02/10/2024

Tài liệu

Thẩm định, xác nhận phương pháp cho xét nghiệm y học - Khóa : 23/07/2024 - 26/07/2024

Tài liệu

Kiểm soát chất lượng trong một số xét nghiệm Vi sinh - Khóa : 21/08/2024 - 23/08/2024

Tài liệu

Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y học - Khóa Trực tuyến: 12-13/6/2024, trực tiếp: 14/6/2024: 12/06/2024 - 14/06/2024