HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM NĂM 2021

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM  NĂM 2021
 
Để thực hiện chương trình ngoại kiểm một cách đồng bộ và chính xác, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm kính đề nghị Bệnh viện/Phòng xét nghiệm thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng ký tài khoản
Sử dụng email chung của Khoa/Phòng xét nghiệm để đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử http://eqa.qcc.edu.vn/
Trung tâm cấp tài khoản và mật khẩu qua email của Khoa/ Phòng xét nghiệm. Bỏ qua bước này nếu Khoa/ Phòng xét nghiệm đã có tài khoản. (Chi tiết xem hướng dẫn sử dụng tại trang thông tin điện tử http://eqa.qcc.edu.vn/)
  1. Đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm muốn tham gia
Đăng nhập bằng  tài khoản của Khoa/PXN trên trang thông tin điện tử http://eqa.qcc.edu.vn/           (Chi tiết xem hướng dẫn sử dụng tại trang thông tin điện tử http://eqa.qcc.edu.vn/)
  1. Ký hợp đồng
Lưu ý:           (Chi tiết xem hướng dẫn sử dụng tại trang thông tin điện tử http://eqa.qcc.edu.vn/)
  1. Nhận mẫu ngoại kiểm từ Trung tâm
  1. Phòng xét nghiệm đăng ký thiết bị, phương pháp/kỹ thuật, thực hiện phân tích mẫu ngoại kiểm và gửi kết quả ngoại kiểm về cho Trung tâm và ngược lại
Trung tâm sẽ gửi hướng dẫn cụ thể cho Khoa/Phòng xét nghiệm vào ngày 20/10/2020
  1. Nhận chứng chỉ
  1. Thông tin liên hệ Bộ phận hành chính, tài chính
02435747248