HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM 2022

Hướng dẫn chung:
HƯỚNG DẪN CHUNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM

Các hướng dẫn chi tiết: 
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGOẠI KIỂM ONLINE
HƯỚNG DẪN KHAI BÁO VÀ NHẬP KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM ONLINE


Phụ lục danh sách thiết bị và hóa chất dùng tra cứu khi khai báo thiết bị và hóa chất sử dụng tham gia ngoại kiểm:
PHỤ LỤC DANH SÁCH THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT

02435747248