HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM


HƯỚNG DẪN CHUNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGOẠI KIỂM ONLINE

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO VÀ NHẬP KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM ONLINE

PHỤ LỤC DANH SÁCH THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT

02435747248