• trungtamkiemchuanhn@qcc.edu.vn

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM 2023

Hướng dẫn chung:
HƯỚNG DẪN CHUNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM

Các hướng dẫn chi tiết: 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM NGOẠI KIỂM CHO KHÁCH HÀNG

Phụ lục danh sách thiết bị và hóa chất dùng tra cứu khi khai báo thiết bị và hóa chất sử dụng tham gia ngoại kiểm:
PHỤ LỤC DANH SÁCH THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT

02435747248