LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM NĂM 2024

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM NĂM 2024

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM NĂM 2024

29.12.2023 69

Kính gửi Quý Phòng xét nghiệm tham gia các chương trình ngoại kiểm năm 2024 “Lịch thực hiện ngoại kiểm” tại file đính kèm. Tải tại đây