Thông báo cấp Giấy chứng nhận tham gia ngoại kiểm điện tử được ký số trên phần mềm quản lý hoạt động ngoại kiểm

Thông báo cấp Giấy chứng nhận tham gia ngoại kiểm điện tử  được ký số trên phần mềm quản lý hoạt động ngoại kiểm

Thông báo cấp Giấy chứng nhận tham gia ngoại kiểm điện tử được ký số trên phần mềm quản lý hoạt động ngoại kiểm

20.04.2023 82

Thực
hiện
Nghị định số
45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên
môi trường điện tử, Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày 03/02/2023 của Đảng bộ Bộ Y
tế về chuyển đổi số y tế đến năm 2025 – định hướng đến năm 2030, để thuận lợi
trong việc cấp Giấy chứng nhận tham gia ngoại kiểm cho các đơn vị tham gia
ngoại kiểm, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y
Hà Nội triển khai cấp Giấy chứng nhận tham gia ngoại kiểm điện tử được ký số cho các đơn vị tham gia ngoại
kiểm thông qua phần mềm quản lý hoạt động ngoại kiểm (http://eqa.qcc.edu.vn), đồng thời không
gửi Giấy chứng nhận tham gia ngoại kiểm bản giấy cho các đơn vị. Việc cấp Giấy
chứng nhận tham gia ngoại kiểm điện tử cho các đơn vị được bắt đầu áp dụng đối
với Giấy chứng nhận tham gia ngoại kiểm năm 2022 trở đi.

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm
y học – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực
hiện.

Chi tiết xem công văn đính kèm tại đây