Phòng xét nghiệm có thể tải Báo cáo ngoại kiểm trên website từ mẫu 02 .2021

Phòng xét nghiệm có thể tải Báo cáo ngoại kiểm trên website từ mẫu 02 .2021

Phòng xét nghiệm có thể tải Báo cáo ngoại kiểm trên website từ mẫu 02 .2021

25.02.2021 24

Từ tháng 02.2021, Báo cáo ngoại kiểm được trả trực tiếp qua hệ thống eqa.qcc.edu.vn . Phòng xét nghiệm có thể chủ động tải về Báo cáo ngoại kiểm bằng cách đăng nhập sau đó truy cập vào thẻ “Báo cáo”.

Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm không còn trả Báo cáo ngoại kiểm qua email kể từ tháng 02.2021.