Tham gia đoàn đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học năm 2020 của Bộ Y tế

Tham gia đoàn đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học năm 2020 của Bộ Y tế

Tham gia đoàn đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học năm 2020 của Bộ Y tế

25.02.2021 69

Tham gia đoàn đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học năm 2020 của Bộ Y tế

Bộ Y tế ban hành Quyết định 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 06 năm 2017 về việc Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. Từ năm 2018 đến nay, cán bộ của Trung tâm Kiểm chuẩn tham gia vào đoàn đánh giá của Bộ Y tế thực hiện đánh giá các bênh viện hạng I, hạng đặc biệt trực thuộc Bộ và các bệnh viện hạng I trực thuộc Sở. Cụ thể, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020 cán bộ Trung tâm Kiểm chuẩn tham gia Đoàn đánh giá cho 11 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn và 01 bệnh viện thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc đánh giá giúp các bệnh viện xác định được mức chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng đang triển khai.
Quyết định thành lập đoàn đánh giá và Quyết định thực hiện đánh giá tại các Sở Y tế:Một số hình ảnh tại đợt đánh giá