Thông báo hạn hoàn thiện khai báo thiết bị, phương pháp ngoại kiểm 2022

Thông báo hạn hoàn thiện khai báo thiết bị, phương pháp ngoại kiểm 2022

Thông báo hạn hoàn thiện khai báo thiết bị, phương pháp ngoại kiểm 2022

14.12.2021 38

          Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm thông báo đã hoàn tất việc chuyển tự động dữ liệu khai báo thiết bị, phương pháp của các phòng xét nghiệm tham gia ngoại kiểm năm 2021 sang năm 2022 trên hệ thống phần mềm quản lý hoạt động ngoại kiểm của Trung tâm (https://eqa.qcc.edu.vn/). Để đảm bảo dữ liệu khai báo thiết bị, phương pháp năm 2022 được đầy đủ và chính xác, Trung tâm đề nghị các đơn vị tham gia ngoại kiểm năm 2022 thực hiện như sau:

  1. Thực hiện gán các chương trình ngoại kiểm năm 2022 cho tài khoản con
Đề nghị tất cả các đơn vị tham gia chương trình ngoại kiểm năm 2022 hoàn thiện việc gán các chương trình ngoại kiểm năm 2022 cho tài khoản con của đơn vị trước ngày 18/12/2021. Các đơn vị vui lòng xem hướng dẫn gán tại các Bước 5-6-7 (vai trò tài khoản mẹ) tại “Hướng dẫn khai báo và nhập kết quả ngoại kiểm”
  1. Thực hiện khai báo thiết bị, phương pháp
 2.1 Đối với các đơn vị đã tham gia ngoại kiểm năm 2021 tiếp tục tham gia ngoại kiểm năm 2022
  • Trường hợp, đơn vị không có bất kỳ thay đổi nào về chương trình ngoại kiểm tham gia, số lượng thiết bị, loại thiết bị, phương pháp, thông số… đơn vị cần kiểm tra lại thông tin khai báo năm 2022 tại giao diện Bước 3 (vai trò tài khoản con) tại “Hướng dẫn khai báo và nhập kết quả ngoại kiểm”. Các đơn vị không cần khai báo lại và chỉ cần kiểm tra xem dữ liệu thông tin khai báo của đơn vị đã chính xác chưa. Nếu phát hiện sai sót, đơn vị cần sửa lại khai báo và lưu lại trước ngày 18/12/2021.
  • Trường hợp, đơn vị có thay đổi về chương trình ngoại kiểm tham gia, số lượng thiết bị, loại thiết bị, phương pháp, thông số… đơn vị cần thực hiện các Bước 1-2-3-4-5 (vai trò tài khoản con) tại “Hướng dẫn khai báo và nhập kết quả ngoại kiểm” để khai báo cho tất cả chương trình ngoại kiểm tham gia năm 2022 trước ngày 18/12/2021
2.2 Đối với các đơn vị mới bắt đầu tham gia ngoại kiểm năm 2022
  •  Đơn vị cần thực hiện các Bước 1-2-3-4-5 (vai trò tài khoản con) tại “Hướng dẫn khai báo và nhập kết quả ngoại kiểm” để khai báo cho tất cả chương trình ngoại kiểm tham gia năm 2022 trước ngày 18/12/2021.

         (Khi cần hỗ trợ, đơn vị vui lòng liên hệ các số điện thoại hotline trong “Hướng dẫn khai báo và nhập kết quả ngoại kiểm” tại đường link phía trên).

Công văn đính kèm: CV122_v/v đề nghị các đơn vị tham gia ngoại kiểm năm 2022 thực hiện khai báo thiết bị và phương pháp trên phần mềm quản lý hoạt động ngoại kiểm