HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO HỖ TRỢ PHÒNG XÉT NGHIỆM TẠI TỈNH SƠN LA TRIỂN KHAI TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM Y HỌC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2429/QĐ-BYT

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO HỖ TRỢ PHÒNG XÉT NGHIỆM TẠI TỈNH SƠN LA TRIỂN KHAI TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM Y HỌC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2429/QĐ-BYT

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO HỖ TRỢ PHÒNG XÉT NGHIỆM TẠI TỈNH SƠN LA TRIỂN KHAI TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM Y HỌC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2429/QĐ-BYT

30.05.2024 82

Theo kế hoạch hoạt động năm 2024, Trung tâm kiểm chuẩn tiếp tục hỗ trợ các đơn vị, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tốt các nội dung Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT nói riêng và công tác quản lý chất lượng xét nghiệm nói chung.

Từ ngày 03-07/6/2024, Trung tâm Kiểm chuẩn phối hợp với Sở Y tế tỉnh Sơn La tổ chức khóa đào tạo “Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm (kết hợp tiêu chí đánh giá mức chất lượng xét nghiệm y học theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT)” cho các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La.

Xin chúc lớp học diễn ra thành công và các quý đồng nghiệp áp dụng triển khai hiệu quả tại cơ sở mình.