THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI HẠN TRẢ KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM HUYẾT HỌC MẪU SỐ 10 VÀ 11 NĂM 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI HẠN TRẢ KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM HUYẾT HỌC MẪU SỐ 10 VÀ 11 NĂM 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI HẠN TRẢ KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM HUYẾT HỌC MẪU SỐ 10 VÀ 11 NĂM 2021

29.09.2021 43

          Căn cứ Thông báo của Công ty Cổ phần giải pháp Y tế GS ngày 16 tháng 09 năm 2021 về việc lùi hạn trả kết quả mẫu 10 và mẫu 11 chương trình ngoại kiểm Huyết học năm 2021, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo thay đổi thời hạn trả kết quả mẫu 10 và mẫu 11 chương trình ngoại kiểm Huyết học năm 2021, cụ thể như sau:

STT Nội dung Mẫu 10 Mẫu 11
1 Các Khoa/phòng xét nghiệm trả kết quả ngoại kiểm về cho Trung tâm 21/10/2021 11/11/2021
2 Trung tâm trả kết quả đánh giá cho các Khoa/phòng xét nghiệm 08/11/2021 29/11/2021

          Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học kính thông báo và rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của các Quý Khoa/Phòng xét nghiệm để mẫu 10 và mẫu 11 của chương trình ngoại kiểm Huyết học năm 2021 được triển khai theo thời gian trên.
Tải về Công văn thông báo về việc thay đổi thời hạn trả kết quả mẫu 10 và mẫu 11 chương trình ngoại kiểm Huyết học năm 2021