TẢI VỀ BỘ BÀI GIẢNG TẬP HUẤN ONLINE VỀ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2

TẢI VỀ BỘ BÀI GIẢNG TẬP HUẤN ONLINE VỀ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2

TẢI VỀ BỘ BÀI GIẢNG TẬP HUẤN ONLINE VỀ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2

21.06.2021 44

Khóa 1: Kiểm soát chất lượng trong kỹ thuật Realtime RT-PCR cho xn Sars-cov-2
1.Bài giảng Kiểm soát chất lượng lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm
2.Bài giảng Kỹ thuật Real time RT-PCR trong chẩn đoán COVID-19

Khóa 2: Tách chiết RNA và Realtime RT-PCR
Bài giảng tách chiết RNA và Realtime RT-PCR

Khóa 3: An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm Covid
Bài giảng an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm Covid

Khóa 4: Xét nghiệm kháng nguyên và xác nhận phương pháp cho kháng nguyên cho xét nghiệm SARS-CoV-2
Bài giảng Xét nghiệm kháng nguyên và xác nhận phương pháp cho kháng nguyên cho xét nghiệm SARS-CoV-2

Khóa 5: Xác nhận phương pháp cho xét nghiệm Realtime RT-PCR cho xét nghiệm SARS-CoV-2
Bài giảng Xác nhận phương pháp cho xét nghiệm Realtime RT-PCR cho xét nghiệm SARS-CoV-2