• trungtamkiemchuanhn@qcc.edu.vn

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm

         Tải về "Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm" bằng các link dưới đây:

Sổ tay Khách hàng chương trình ngoại kiểm Huyết học - Đông máu- Máu lắng 2022
Sổ tay Khách hàng chương trình ngoại kiểm Nhóm máu 2022

Sổ tay Khách hàng năm 2022 chung cho các chương trình sau:

 Chương trình Ngoại kiểm Hóa sinh
 Chương trình Ngoại kiểm Miễn dịch
 Chương trình Ngoại kiểm Khí máu
 Chương trình Ngoại kiểm Tim mạch
 Chương trình Ngoại kiểm HbA1c
 Chương trình Ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh
 Chương trình Ngoại kiểm Nước tiểu định tính
 Chương trình Ngoại kiểm Nước tiểu định lượng
 Chương trình Ngoại kiểm Miễn dịch đặc biệt (MỚI)
 Chương trình Ngoại kiểm Cyfra 21-1 (MỚI)
 Chương trình Ngoại kiểm Dịch não tủy (MỚI)
 Chương trình Ngoại kiểm Protein đặc biệt (MỚI)Sổ tay Khách hàng chương trình ngoại kiểm Vi sinh

Chương trình ngoại kiểm Huyết học

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Huyết học quý I năm 2022
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Huyết học quý II năm 2022
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Huyết học quý III năm 2022

Chương trình ngoại kiểm Đông máu
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Đông máu quý I,II năm 2022
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Đông máu quý III,IV năm 2022

Chương trình ngoại kiểm Nhóm máu
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Nhóm máu đợt 1 năm 2022
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Nhóm máu đợt 2 năm 2022
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Nhóm máu đợt 3 năm 2022

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Nhóm máu đợt 4 năm 2022

Chương trình ngoại kiểm Máu lắng
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Máu lắng quý I năm 2022
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Máu lắng quý I năm 2022

Chương trình ngoại kiểm Vi sinh
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Vi Sinh đợt I năm 2022
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Vi Sinh đợt II năm 2022
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Vi Sinh đợt III năm 2022
Chương trình ngoại kiểm HBV-DNA
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm HBV-DNA đợt I năm 2022

Chương trình ngoại kiểm Huyết thanh học
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Huyết thanh học mẫu 01-02 chu kỳ 11

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Huyết thanh học mẫu 05-12 chu kỳ 11

02435747248